o firmie

Dokumenty i certyfikaty

ORLEN Asfalt sp. z o.o., należąca do Grupy ORLEN, posiada Certyfikaty Zgodności z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz BS OHSAS 18001:2007, które razem tworzą Zintegrowany System Zarządzania.

Przy wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością kierowaliśmy się ideą by nasz produkt spełniał normy najwyższej jakości. Uzyskanie w 2005 roku Certyfikat Zgodności jest nie tylko ukoronowaniem naszego wysiłku lecz również gwarantem spełnienia wymagań międzynarodowych ale przede wszystkim klientów. Jesteśmy świadomi wpływu Klienta na naszą działalność dlatego też powierzyliśmy mu należną, fundamentalną pozycję w naszym systemie zarządzania. Wszystkie informacje zwrotne od klientów – zarówno pozytywne jak i negatywne są przez nas wykorzystywane do doskonalenia naszego produktu i procesów jak również całej organizacji.

Świadomi swoich wpływów na środowisko naturalne prowadzimy swój biznes z ich uwzględnieniem. W celu jednoznacznego wykazania szczególnej wagi, jaką przywiązujemy w ramach swojej działalności do ochrony środowiska wdrążyliśmy wymagania Systemu Zarządzania Środowiskiem zdefiniowane w międzynarodowej normie ISO 14001.

Uzupełnieniem naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami BN OHSAS 18001. W ORLEN Asfalt sp. z o.o. ze szczególną troską podchodzimy do spraw związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Za słowami: zdrowie, bezpieczeństwo, higiena pracy, kryją się obszary, o które dbamy szczególnie i w które angażujemy wszystkich pracowników naszej firmy. Wdrażane normy, zasady i procedury w ramach Sytemu Zarządzania BHP mają na celu wyeliminowanie wszelkich zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością. Dlatego dążymy do ich rygorystycznego przestrzegania.

ORLEN Asfalt sp. z o.o. należy do Grupy ORLEN i jest jednym z największych w Polsce i Europie Środkowej dostawców lepiszcza bitumicznego wykorzystywanego do produkcji nawierzchni asfaltowych. W 2012 roku doszło do konsolidacji segmentu asfaltowego w Grupie ORLEN. Przeniesienie odpowiedzialności za sprzedaż asfaltów na ORLEN Asfalt oraz utworzenie jednego ośrodka decyzyjnego dla handlu asfaltami pozwoliło na optymalną alokację produktów na rynkach zarówno rodzimych, jak i zagranicznych.

Świadomi wpływu działalności ORLEN Asfalt na środowisko naturalne oraz wpływu środowiska pracy na bezpieczeństwo i zdrowie każdego pracownika Spółki, deklarujemy systematyczne i konsekwentne zarządzanie ryzykiem poprzez dostosowanie metod planowania i prowadzenia procesów czy realizacji działań mających na celu minimalizację zagrożeń, spełniania potrzeb, oczekiwań i wymagań klientów, ochrony środowiska a także zadowolenia pracowników oraz poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny ich pracy.

Celem tym podporządkowujemy strategię Firmy przełożoną na istniejące i przyszłe programy rozwoju oraz na inne działania realizowane w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarzadzania wg wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Dążąc do osiągniecia naszych podstawowych celów, działając w ramach polityki, procedur oraz zasad Grupy Kapitałowej ORLEN zobowiązujemy się do:
 

 1. Osiągania stanu pełnej zgodności z obowiązującym prawem ochrony środowiska i bhp oraz utrzymywaniem wysokiej jakości norm/procesu sprzedaży naszych produktów;
 2. Zapewnienia wszystkim zainteresowanym, w tym przede wszystkim pracownikom Firmy dostępu do informacji na temat wpływu Spółki na środowisko oraz stanu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a także działań w tych obszarach i osiąganych efektów;
 3. Systematycznego badania rynku, jego potrzeb i wymagań;
 4. Rozpoznawania i monitorowania ryzyka w ramach prowadzonych działań oraz podejmowanie adekwatnych działań minimalizujących te ryzyka;
 5. Ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego i System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy;
 6. Stałego doskonalenia metod rozpoznawania zagrożeń, zapobiegania wypadkom przy pracy i monitorowania ilości wytwarzanych odpadów oraz do prowadzenia działań zapobiegawczych tak, aby zagwarantować wysoki stopień ochrony pracowników Firmy i środowiska;
 7. Podnoszenia kwalifikacji i świadomości pracowników, promowania postaw zwiększających ich zaangażowanie w działania na rzecz jakości, środowiska i poprawy warunków pracy;
 8. Wzmacniania w świadomości pracowników znaczenie ich własnej roli w procesie budowania i doskonalenia etycznej kultury korporacyjnej;
 9. Wdrażania ergonomicznych rozwiązań zmniejszających uciążliwości na stanowiskach pracy.
   

Polityka jakości, środowiskowa i w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest znana i realizowana przez naszych pracowników, klientów i dostawców.

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie asfalt.orlen.pl (dalej jako "Serwis")

Administratorem oraz właścicielem serwisu www.orlenasfalt.pl jest ORLEN Asfalt sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044178, NIP 628-18-76-045, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 60.635.000,00 zł, adres elektroniczny: asfalt@orlen-asfalt.pl​ (dalej jako: „ORLEN Asfalt”).

W Serwisie możesz znaleźć informacje dotyczące aktualnych wydarzeń i projektów realizowanych przez Grupę ORLEN, zapoznać się z treścią komunikatów prasowych, obejrzeć materiały zdjęciowe i video, przeczytać opis naszych produktów i usług, nasze sprawozdania, dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia lub też otrzymać najnowsze informacje oraz oferty.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dokładamy wszelkich starań aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa, a nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji podlega niezależnej certyfikacji i jest zgodny z wymogami normy ISO/IEC 27001. Wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Pliki cookies

W jakich celach wykorzystywane są pliki cookies?

Aby strona działała poprawnie, czasami konieczne jest umieszczenie na Twoim urządzeniu niewielkich plików danych, zwanych cookies. Informacje nt. stosowanych rodzajów plików cookie udostępniamy Tobie w formie baneru (okna).

W przypadku niektórych rodzajów plików cookie wymagana jest Twoja zgoda, którą możesz zmienić lub odwołać w dowolnym momencie, ustawiając swoje preferencje w banerze (oknie).

Jeśli wyrazisz zgodę na używanie wszystkich rodzajów plików cookie, Twoja zgoda będzie ważna przez 12 miesięcy, chyba że wcześniej ją zmienisz. Jeśli nie wyrazisz zgody, Twój wybór będzie przechowywany przez 14 dni.

W plikach cookies przechowuje się informacje, których Serwis może potrzebować, aby:

 • dostosować się do sposobów korzystania z niego przez użytkowników,
 • zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.
 1. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


  Jak przetwarzamy dane osobowe w ramach Serwisu?

  ORLEN Asfalt sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Łukasiewicza 39 informuje, że jest administratorem danych osobowych użytkownika Serwisu. Kontaktowe numery telefonów do ORLEN Asfalt sp. z o.o.: (24) 25 69874.

  ORLEN Asfalt sp. z o.o. wyznaczył koordynatora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Szczegółowe dane koordynatora ochrony danych w ORLEN Asfalt sp. z o.o. dostępne są na stronie www.orlenasfalt.pl w zakładce „Kontakty”. Jeżeli chcesz skontaktować się z Koordynatorem ochrony danych skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

  • adres: adres siedziby ORLEN Asfalt sp. z o.o. z dopiskiem „Koordynator Ochrony Danych”
  • adres email: asf@orlen.pl

  W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

  Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług ORLEN Asfalt sp. z o.o. Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dostosowania Serwisu do sposobów korzystania, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług ORLEN Asfalt oraz w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie a także wykrywania nadużyć. Dodatkowo Twoje dane mogą być przetwarzane za Twoją zgodą w celu wysyłania zamówionych informacji z Serwisu.

  Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

  W odniesieniu do usług ORLEN Asfalt sp. z o.o. Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów lub do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Serwisu.

  Jeżeli chodzi o dane osobowe przetwarzane za Twoją zgodą, np. w celu wysyłania zamówionych informacji z Serwisu dane te będą przetwarzane do casu wycofania zgody.

  Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

  W odniesieniu do usług ORLEN Asfalt w ramach Serwisu Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

  Jeżeli chodzi o dopasowanie Serwisu do sposobów korzystania oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych ORLEN Asfalt oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usług, udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes ORLEN Asfalt). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści Serwisu do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

  W odniesieniu do wysyłania zamówionych informacji z Serwisu na podane w ramach Serwisu dane osobowe, to podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

  Wymóg podania danych

  Podanie danych w celu realizacji usług ORLEN Asfalt jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

  Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

  Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

  Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

  Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

  Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

  Jednocześnie informujemy, że przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości ORLEN Asfalt sp. z o.o. może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

Właścicielem i operatorem niniejszej witryny internetowej jest ORLEN Asfalt Sp. z o.o.. Niniejsza witryna służy naszym klientom i współpracownikom, dostarczając ogólnych informacji, które mogą być interesujące i użyteczne w prowadzonej działalności.

Właściciel witryny dokłada należytych starań, aby zapewnić rzetelność i precyzję prezentowanych informacji, mimo to nie gwarantuje ich pełnej kompletności i aktualności. Nie może jednakże ponosić odpowiedzialności wobec użytkowników z tytułu skutków ich decyzji lub działań podjętych na podstawie informacji zawartych w witrynie, a także za wirusy komputerowe itp., mogące narazić użytkownika na szkodę.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zezwala się na używanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie informacji zawartych w witrynie tylko do prywatnego użytku.

Prezentowany znak firmowy/towarowy i logo ORLEN są własnością Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Znak towarowy i logo ORBITON są własnością ORLEN Asfalt Sp. z o.o. Wszelkie inne oznaczenia użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Spółka wpisana jest do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod nr: 0000044178, NIP: 628-18-76-045, kapitał zakladowy wynosi 60.635.000 zł.