Informacje techniczne

Dane o lepiszczach asfaltowych

Dane o lepiszczach asfaltowych do projektowania mechanistycznego konstrukcji nawierzchni, w których wykorzystuje się parametry Penetracji w 25°C, temperatury mięknienia PiK oraz nawrotu sprężystego w 25°​C przed i po starzeniu RTFOT.

Uwaga: w celu uwzględnienia statystycznej zmienności właściwości asfaltów w projektowaniu mechanistycznym konstrukcji nawierzchni asfaltowych (tzw. reliability) należy uwzględnić odchylenia standardowe przy określaniu finalnej wartości penetracji i temperatury mięknienia PiK. Podane w tablicach wartości penetracji i temperatury mięknienia nie zostały skorygowane.