Kariera

Zasady rekrutacji

Dowiedz się jak do nas dołączyć.

Do przesyłania aplikacji zachęcamy zarówno absolwentów, jak i osoby z doświadczeniem. Dowiedz się więcej o procesie rekrutacyjnym i o tym, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.


Kogo poszukujemy

Nasze oferty rekrutacyjne są odzwierciedleniem bieżących potrzeb biznesu. Kładziemy nacisk na kompetencje korporacyjne i wartości ORLEN. Zatrudniamy osoby nastawione na współpracę, profesjonalne i konsekwentne w działaniu, zorientowane na rozwój, innowacyjne i dążące do osiągania wysokiej jakości realizowanych zadań. Do naszych zespołów potrzebujemy pracowników z różnym doświadczeniem zawodowym, wiedzą i wykształceniem. Szereg specjalizacji i obszarów, w których zatrudniamy, obrazuje różnorodność naszej firmy i kadry.


Etapy rekrutacji

01.   Aplikowanie

02. 

Wstępna selekcja aplikacji

03. 

Spotkanie rekrutacyjne

04. 

Wybór kandydata i złożenie oferty pracy

05. 

Witamy na pokładzie!


Okiem rekrutera

Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej

Przeanalizuj uważnie ogłoszenie, szczególnie pod kątem wymagań stawianych kandydatom.

Znajdź w swoim życiorysie fakty, które potwierdzają posiadanie wymaganych przez nas kwalifikacji i umiejętności.

Zapoznaj się z dostępnymi informacjami na temat firmy.

Zastanów się, jakie pytania chcesz zadać przyszłemu pracodawcy.

Upewnij się, że znasz dokładny adres, termin spotkania oraz nazwisko osoby, z którą masz się spotkać. W przypadku spotkania online przygotuj spokojne i ciche miejsce do rozmowy.

Na spotkanie przyjdź 15 minut przed ustalonym czasem, tak by móc chwilę odpocząć i oswoić się z nowym otoczeniem. Przed spotkaniem online 15 minut wcześniej sprawdź aspekty techniczne: zasilanie w komputerze, sieć internetową, działanie aplikacji Skype, kamerkę, ustawienie obrazu i dźwięku.


Zobacz również

ORLEN Kariera

Praca w spółkach Grupy ORLEN

Grupę ORLEN tworzy ponad 30 tysięcy pracowników różnych specjalności. Jeżeli chcesz dołączyć do zespołu jednej z naszych spółek w Polsce lub za granicą, sprawdź aktualne oferty.

Najczęściej zadawane pytania

Do przesyłania aplikacji zachęcamy zarówno absolwentów, jak i osoby z doświadczeniem. Dowiedz się więcej o procesie rekrutacyjnym.


Klauzula informacyjna

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Asfalt sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, 09-400 Płock,
ul. Łukasiewicza 39 (dalej: „ ORLEN Asfalt”). Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować także:

a. wysyłając wiadomość e-mail na adres: daneosobowe.asf@orlen.pl,
b. listownie na adres: 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 39.

2. KOORDYNATOR ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych wyznaczył Koordynatora ds. ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Do kontaktu z Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych w ORLEN Asfalt sp. z o.o. służy następujący adres email: daneosobowe.asf@orlen.pl. Z Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN Asfalt sp. z o. o, wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych“.

3. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w poniższych celach:

a. przeprowadzenia procesu rekrutacji polegającego m.in. na: przyjęciu ofert, wybór kandydatów;
b. weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan
rekrutuje;
c. wykonanie testów umiejętności i/lub kwestionariuszy, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę;
d. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę.
e. prowadzenie korespondencji z Panią/Panem, wewnętrzne cele administracyjne takie jak zarządzanie personelem, statystyczne, raportowanie, obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Podstawy przetwarzania danych:

a. art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy);
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dane wynikające z art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy);
c. art. 6 ust.1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych, których podanie nie wynika
z Kodeksu pracy (dane dodatkowe) w tym danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO);
d. art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych w innych procesach rekrutacyjnych);
e. art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes ORLEN Asfalt sp. z o. o polegający na prowadzeniu
korespondencji z kandydatem, obsłudze, dochodzeniu i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykonanie przez ORLEN Asfalt sp. z o.o. podczas procesu rekrutacji testów i/lub kwestionariuszy podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo odmowy wzięcia udziału w wypełnieniu testu i/lub kwestionariusza, co nie wpłynie na przebieg rekrutacji, ale uniemożliwi ORLEN Asfalt sp. z o.o. uzyskania dodatkowych informacji o Pani/Panu.

W sytuacji, gdy stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ORLEN Asfalt sp. z o.o. będzie wymagał dostarczenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z ORLEN Asfalt sp. z o.o., którym zlecone zostały usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają dane na podstawie zawartych z ORLEN Asfalt sp. z o.o. umów.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego lub cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia skutecznego sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów ORLEN Asfalt sp. z o.o. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji lub do czasu wycofania uprzednio wyrażonej zgody. W przypadku, gdy Pani/Pana kandydatura będzie wykorzystywana w przyszłym procesie rekrutacyjnym dane te będą przetwarzana przez okres wskazany w zdaniu pierwszym.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wycofania zgody - w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać każdą ze złożonych zgód np. pisemnie na adres administratora, o którym mowa w pkt. 1 lub pocztą elektroniczną na adres: daneosobowe.asf@orlen.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
b. prawo dostępu do danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
g. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/ Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje jedynie do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.


7. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z Art. 6 ust. 1 lit. b i c jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
Używając przycisku Aplikuj potwierdza Pani/Pan prawdziwość danych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez ORLEN Asfalt sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 39, danych osobowych których obowiązek przekazania nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa w tym danych osobowych, o których w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych (list motywacyjny, cv, formularz rekrutacyjny) w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu lub staż lub praktyki.

DODATKOWE INFORMACJE:

1. ORLEN Asfalt sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

2. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.
W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać powyższą zgodę, pisemnie na adres administratora tj. ORLEN Asfalt sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 39 z dopiskiem „Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych lub mailowo na adres: daneosobowe.asf@orlen.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.