Informacje techniczne

Aktualne dane o gęstości asfaltów

Badanie gęstości asfaltu wykonywane jest według norm:

  • PN-EN 15326 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Pomiar gęstości i gęstości względnej -- Metoda z zastosowaniem piknometru z korkiem kapilarnym.
  • PN-EN ISO 3838 Ropa naftowa i ciekłe lub stałe przetwory naftowe -- Oznaczanie gęstości lub gęstości względnej -- Metody z użyciem piknometru z korkiem kapilarnym i piknometru dwukapilarnego z podziałką.

Do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych można przyjmować gęstości lepiszczy asfaltowych zamieszczone w tabeli poniżej.

Tabela. Średnie wyniki badania gęstości w 15°C lepiszczy asfaltowych produkowanych w latach 2018-2022

Rodzaj asfaltu Gęstość w 15C
PN-EN 15326 [kg/,m3]

Drogowy 20/30

1027

Drogowy 35/50

1026

Drogowy 50/70

1024

Drogowy 70/100

1022

​Drogowy 100/150 ​1020

Drogowy 160/220

1018

Modyfikowany ORBITON 25/55-60

1023

Modyfikowany ORBITON 45/80-55

1021

​Modyfikowany ORBITON 45/80-65 ​1021
​​Modyfikowany ORBITON 25/55-80 HiMA ​1021
​​​Modyfikowany ORBITON 45/80-80 HiMA ​1020
​​​​Modyfikowany ORBITON 65/105-80 HiMA​ ​1016

Podane w tabeli wartości gęstości asfaltów dotyczą pomiarów w temperaturze 15°C. W przypadku stosowania asfaltów w innej temperaturze można przeliczyć podaną gęstość w 15°C na gęstość w temperaturze stosowania wykorzystując przelicznik w postaci współczynnika rozszerzalności objętościowej asfaltu o wartości 0,00061 °C-1. Dla ułatwienia można stosować poniższe równanie:​
px = p15 - (0,00061 • Δt)

w którym:
px - gęstość w poszukiwanej temperaturze X
p15 - gęstość w temperaturze 15°C w Mg/m3
Δt - różnica temperatur (X – 15), X ∈ <15,16…200>