Informacje techniczne

Magazynowanie asfaltów

Lepiszcza asfaltowe należy magazynować w specjalnych zbiornikach. Asfalt w zbiorniku roboczym powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie określonej temperatury z tolerancją ±5°C. Zbiornik powinien być wyposażony w precyzyjne układy pomiarowe z lokalnym bądź zdalnym odczytem wskazań temperatury umieszczonymi w obszarze wężownic grzewczych oraz poza tym obszarem, z możliwością łatwego demontażu do regularnego czyszczenia. Według wymagań normy PN-EN 13108-21 (ZKP) temperatura asfaltu powinna być rejestrowana raz dziennie.

Długotrwałe przetrzymywanie partii asfaltu w temperaturze zbliżonej do maksymalnej temperatury magazynowania, może powodować po pewnym czasie powstawanie na dnie zbiorników osadów, złożonych z wytrąconych najcięższych frakcji asfaltu. Tworzy się tzw. koks. Im twardszy asfalt, tym prawdopodobieństwo tworzenia się koksu rośnie, dlatego podczas magazynowania asfaltów drogowych rodzaju 20/30 i 35/50 należy monitorować okresowo stan czystości zbiornika. Brak czyszczenia zbiornika może spowodować po pewnym czasie przedostawanie się osadów do rur, zatykanie filtrów i blokowanie pomp.

Przechowywaniu asfaltu drogowego w zbiorniku może towarzyszyć zjawisko starzenia powodowanego powolnym utlenianiem asfaltu oraz odparowaniem lżejszych jego składników. Proces starzenia asfaltu w zbiorniku jest procesem powolnym ponieważ powierzchnia kontaktu asfaltu z powietrzem jest niewielka. Niemniej jednak przechowywanie niewielkich ilości asfaltu w zbiorniku w warunkach wysokiej temperatury może powodować przegrzewanie warstwy asfaltu na ścianach zbiornika lub na wężownicach. Powoduje to dodatkowe osadzanie koksu na dnie zbiornika.

W przypadku odbioru z rafinerii asfaltu drogowego o temperaturze 200÷210°C należy wyłączyć system ogrzewania w zbiorniku lepiszcza na otaczarni. Zalecane jest rozpoczęcie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej dopiero po odpowiednim obniżeniu temperatury asfaltu (zwiększeniu jego lepkości). Szczególne znaczenie ma to w przypadku produkcji mieszanki SMA lub asfaltu porowatego PA (zwiększone ryzyko spływania lepiszcza). Należy w takich wypadkach zastosować zwiększoną zawartość stabilizatora (np. włókien celulozowych).

Podczas mieszania asfaltu z kruszywem procesy starzenia zdecydowanie przyśpieszają (bardzo cienka warstwa asfaltu na kruszywie, bardzo wysoka temperatura i dostęp tlenu).

Przyczyny starzenia asfaltu w zbiorniku Czynniki ograniczające starzenie
Długotrwałe magazynowanie asfaltu w wysokiej temperaturze Należy unikać przechowywania asfaltu w podwyższonej temperaturze przez dłuższy czas. W okresach przerw między produkcją mma, zaleca się obniżyć temperaturę asfaltu w zbiorniku do poziomu umożliwiającego późniejsze rozgrzanie. Najkorzystniejsze jest przechowywanie asfaltu w jak najniższej temperaturze, przy czym dobór temperatury zależy od przewidywanego czasu przestoju.
Cyrkulacja asfaltu Cyrkulacja asfaltu jest powszechnie stosowana, wykorzystuje się ją do ujednorodniania asfaltu w zbiorniku. Jeśli asfalt magazynowany jest przez dłuższy okres, najlepiej jest ograniczyć cyrkulację lub włączać ją okresowo. Cyrkulacja jest szczególnie przydatna podczas przechowywania asfaltów modyfikowanych. Jej zastosowanie umożliwia osiągnięcie lepszej jednorodności lepiszcza po dłuższym czasie magazynowania. Wejście rurociągu powrotnego asfaltu cyrkulacyjnego do zbiornika powinno być poniżej górnej powierzchni cieczy, jaką tworzy lepiszcze w zbiorniku.
 
Budowa zbiornika Najkorzystniej jest, gdy stosunek powierzchni asfaltu do jego objętości w zbiorniku jest mały, dlatego zbiorniki magazynowe asfaltu powinny być pionowe, gdzie stosunek wysokości do średnicy zbiornika jest duży.

W przypadku potrzeby magazynowania asfaltu drogowego lub asfaltu wielorodzajowego w zbiorniku w wysokiej temperaturze przez ponad dziesięć dni, w celu kontroli stopnia starzenia należy oznaczyć jeden z parametrów: penetrację w 25oC wg PN-EN 1426 lub temperaturę mięknienia PiK wg PN-EN 1427.

W przypadku zmiany typu bądź rodzaju asfaltu w zbiorniku należy każdorazowo upewnić się, czy zbiornik magazynowy jest pusty.

Nie należy mieszać asfaltów różnego typu, np. asfaltów drogowych z asfaltami modyfikowanymi polimerami. Takie mieszanie powoduje znaczące pogorszenie właściwości użytkowych lepiszcza i wykonanej nawierzchni.

Mieszanie asfaltów tego samego typu, ale różnych rodzajów np. 35/50 z 50/70, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność wykonawcy. Proces ten wymaga efektywnego systemu mieszającego w zbiorniku oraz kontroli laboratoryjnej. Nie zaleca się mieszania lepiszczy pochodzących od różnych producentów.

Temperatura asfaltów podczas magazynowania nie powinna przekraczać wartości podanych w tej tablicy.

W przypadku asfaltów modyfikowanych polimerami ORBITON zaleca się bezpośrednie zużycie asfaltu modyfikowanego po dostarczeniu, bez długotrwałego przechowywania w zbiorniku magazynowym. Należy unikać długotrwałego magazynowania asfaltu modyfikowanego w zbiorniku w wysokiej temperaturze. W przypadku konieczności dłuższego przechowywania (powyżej 5 dni) zaleca się ujednorodnienie, mieszając asfalty w obiegu zamkniętym w jednym lub kilku zbiornikach. Wskazane jest, aby co najmniej jeden ze zbiorników wyposażony był w mieszadło.

Nie zaleca się wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia zarówno asfaltów modyfikowanych ORBITON, jak i asfaltów wielorodzajowych BITREX.

Jeśli asfalt modyfikowany ma pozostać w zbiorniku otaczarni przez okres zimowy, należy obniżyć temperaturę w zbiorniku do temperatury otoczenia. W takich warunkach asfalt ten może być przechowywany przez kilka miesięcy. Należy pamiętać, że wiosną okres rozgrzewania kilkudziesięciu ton asfaltu modyfikowanego może być dość długi i zależy od efektywności i budowy systemu grzewczego w zbiornikach.