16.11.2022

ORLEN Asfalt i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach badają możliwość ograniczenia hałasu spowodowanego ruchem pojazdów

Rozwiązanie problemu nadmiernego hałasu komunikacyjnego dzięki zastosowaniu cichych nawierzchni z asfaltem wysokomodyfikowanym HiMA to wspólny projekt badawczy ORLEN Asfalt i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W ramach podpisanego porozumienia ORLEN Asfalt zrealizuje badania laboratoryjne mieszanek mineralno-asfaltowych pod kątem ich właściwości przeciwhałasowych, a ZDW Katowice przeprowadzi testy wybranych nawierzchni na podległej sieci drogowej. Celem projektu jest obniżenie hałaśliwości nawierzchni o około 3 decybele, czyli mniej więcej o połowę.

„Innowacyjne Drogi Samorządowe” to autorski program ORLEN Asfalt, który wspiera i nagradza proinnowacyjne postawy i wysoką świadomość oraz dbałość o zapewnienie najwyższej jakości na drogach samorządowych. Tytułem Ambasadora programu wyróżniony został m.in. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który teraz został partnerem ORLEN Asfalt w nowym projekcie, dotyczącym badania właściwości przeciwhałasowych nawierzchni drogowych z asfaltami wysokomodyfikowanymi. Badania i testy pozwolą wskazać odpowiednie mieszanki asfaltowe oraz ich umiejscowienie w układach warstw drogi, które umożliwią największe tłumienie hałasu komunikacyjnego przez nawierzchnię.

- ORLEN Asfalt jest firmą odpowiedzialną. Nasze credo: „Napędzamy Przyszłość. Odpowiedzialnie” realizujemy przez konkretne projekty, jak na przykład wspólne badania z Zarządem Dróg Wojewódzkich Katowice. Dla ORLEN Asfalt niezwykle ważne jest, aby poszukiwać i rozwijać nowe technologie asfaltowe. Rozwiązania nad którymi pracujemy mają służyć nam wszystkim. W tym konkretnym przypadku mówimy o zmniejszaniu hałaśliwości drogi. Zagadnienie to jest ważne nie tylko dla każdej społeczności, ale również dla zarządców dróg. Wdrażanie takich rozwiązań to chociażby możliwość uniknięcia budowania ekranów akustycznych w miejscowościach położonych przy ruchliwych drogach - mówi Paweł Karlik, Członek Zarządu ORLEN Asfalt.

- W latach 2013-2022 na zarządzanej przez nas sieci drogowej wybudowano, przebudowano i wyremontowano ponad 140 km dróg z wykorzystaniem innowacyjnych asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA. Podpisaniem dzisiejszego porozumienia inicjujemy kolejny wspólny projekt, którego celem tym razem jest rozwiązanie problemu nadmiernego hałasu komunikacyjnego spowodowanego przez ruch pojazdów po naszych drogach. Zarząd Dróg w Katowicach prowadzi już badania hałaśliwości różnych rodzajów nawierzchni asfaltowych i wpływu ich parametrów na ochronę środowiska. Jest to dla nas ważny aspekt w kontekście Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem z 16 listopada 2015 roku. Dziękuję ORLEN Asfalt za zaangażowanie się ten projekt badawczy, którego efekty pomogą nam jeszcze efektywniej zarządzać siecią dróg na terenie województwa śląskiego – mówi Zbigniew Tabor, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Współpraca między ORLEN Asfalt z ZDW Katowice w dziedzinie rozwoju innowacyjnych technologii budowy dróg trwa od 2010 roku, kiedy wystartował program badawczy, którego celem było opracowanie oraz zastosowanie nowego typu asfaltów – asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami. Trzy lata później w miejscowości Kalety wykonano pierwszy w Polsce, a piąty w Europie odcinek doświadczalny z asfaltem wysokomodyfikowanym HiMA, wyprodukowanym przez ORLEN Asfalt. Z kolei w 2015 roku w Wiśle powstał pierwszy na świecie odcinek drogi, w konstrukcji której asfalt wysokomodyfikowany od ORLEN Asfalt zastosowany został we wszystkich warstwach.